Jan Bredius

Mijn naam is Jan Bredius. Na de middelbare school op Schoonoord in Zeist ben ik 1981 rechten gaan studeren in Utrecht. Ik wilde met die studie een bijdrage leveren aan de betekenis in de samenleving. In 1990 werden mijn eerste juridische voetstappen in Zeist gezet. Ons kantoor was tot medio 2021 aan de 1e Hogeweg gevestigd. Ik heb dus aan den lijve de aanpassing van het Centrum van Zeist mogen ervaren en begrijp de kritiek van veel inwoners op de aanpassingen van het Centrum en de Slotlaan.

In de kern komt het neer op luister goed en omhels de inwoner. Zo ontstaat wederzijds begrip. De hele Zeister politiek lijkt inmiddels ook fel voorstander van het verstevigen van de lokale democratie. Er is in die zin goed geluisterd naar NieuwDemocratischZeist. Het uitzetten van het beleid voor de komende jaren is opgepakt, zoals de Maaltijd van Zeist, waar ik erg enthousiast over ben. Als voorbeeld noem ik de kerngroep Vitale Wijken: Een ‘Vitale wijk’ is een straat, buurt, wijk of dorp waar mensen elkaar kennen en ontmoeten, en samen activiteiten organiseren. Een vitale wijk draagt bij aan meer veiligheid, minder eenzaamheid en een schonere openbare ruimte, omdat bewoners zich meer betrokken voelen bij hun wijk en bij elkaar. Ontmoeten en persoonlijk contact is de kern van een vitale wijk. In de buurt of op straat, op het schoolplein of bij de sportvereniging treffen mensen elkaar en daar ontstaan mooie dingen. Klein en groot. Het gaat erom de kracht te ontwikkelen de inwoner te betrekken bij de besluitvorming. We hebben behoefte aan een participatieve samenleving, met een faciliterende overheid, die inwoners zeggenschap biedt over de aard en inhoud van collectieve voorzieningen. Oftewel zoals Eberhard van der Laan het naliet: “zorg goed voor de stad en voor elkaar”.

De rol van het raadslid is dus niet als vertegenwoordiger te bepalen wat goed is voor de burger. Sinds Motivaction in 2013 heeft gepeild dat politici tot de drie meest onbetrouwbare beroepen behoren, kan het raadslid dat niet meer zonder te blozen roepen. Nee, de taak van het gemeenteraadslid is een lokaal toekomstbeeld ontwikkelen. Waar liggen de knelpunten en maak groepen inwoners mede-eigenaar. Je zou kunnen zeggen dat op lokaal terrein de basis principes verrassend simpel zijn:

geen tien euro vragen voor het grofvuil;

behoud de grijze afvalbak;

geef ouderen een oudermaatje ter voorkoming van eenzaamheid;

zorg aantrekkelijker maken door werken zonder opleiding (Skout in de Zorg);

thuiswerken lucratiever maken;

fietsgebruik stimuleren;

opkomen tegen uitsluiting en verwaarlozing door beweging;

ondersteun de kringloop (Weggeefwinkel, Kringloopwinkel en Wijkservicepunt Vollenhove);

streng handhaven (regels zijn er niet voor niets), ook door ondersteunen app-groepen;

houd fijnstofmetingen, desgewenst via particulier initiatief;

stevige ondersteuning van commune groepen: zoals Stichting Beter Zeist en Samen Duurzaam Zeist;

experimenteer met een basisinkomen;

niet slopen van oude woningen en gebouwen maar renoveren en zo de afvalberg verminderen;

spaar het restje monumentale gebouwen, zoals het W. Arntz-terrein en Cornelis Schellingerlaan e.o. roep de eigen plantsoenendienst weer tot leven.

Als leidraad zal steeds weer gehanteerd moeten worden: luister en communiceer. Vooral tijdig en van te voren.