Dit is de website van NDZ

Privacyverklaring van NieuwDemocratischZeist

Gegevens

Hierbij treft u de privacyverklaring van Nieuw Democratisch Zeist (hierna NDZ) aan. Het secretariaat (tevens correspondentieadres) van NDZ is gevestigd op de Prinses Marijkelaan 2-2, 3708 DD te Zeist. NDZ is een vereniging en politieke partij en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30168985. Deze privacyverklaring heeft als doel om duidelijkheid te verschaffen over hoe NDZ omgaat met persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van haar werkzaamheden, maar heeft ook tot doel om aan de verplichtingen te voldoen die uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voortvloeien.

Welke gegevens worden er verzameld en wat is de wettelijke grondslag hiervoor?

NDZ verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden en personen die graag op de hoogte gehouden willen worden van activiteiten van NDZ . Het uitgangspunt van NDZ is dat er niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan noodzakelijk is. Hierbij gaat het om gegevens van leden die noodzakelijk zijn voor administratieve doeleinden, zoals NAW- gegevens, emailadres, bankrekeningnummer, geboortedatum, handtekening voor het lidmaatschapsformulier. De rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens is gelegen in de uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap. Leden willen graag geïnformeerd worden over standpunten die de partij uitdraagt en dit gebeurt onder andere door middel van nieuwsbrieven. Voor het sturen van deze nieuwsbrieven zal ook in de praktijk toestemming gegeven worden. Ook zullen er bijvoorbeeld bijeenkomsten georganiseerd worden of een werkbezoek naar een instantie. Hierbij is het van belang te weten wie er mee gaan om in geval van een gewijzigde omstandigheid contact met de betrokkene op te nemen. Tijdens werkbezoeken of bijeenkomsten is het mogelijk dat er foto’s gemaakt worden en dat deze geplaatst worden op social media. NDZ draagt er zorg voor dat in voorkomende gevallen de personen zoveel mogelijk onherkenbaar afgebeeld worden en voor het plaatsen van foto’s beroept NDZ zich op het gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om verslag te doen van een bijeenkomst en de leden hierover te informeren. Online reacties worden gemodereerd en ook het IP-adres wordt verwerkt om het legitieme doel van het tegengaan van spam te bereiken. Bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid) worden door NDZ niet verzameld, tenzij dit met toestemming en/of een andere uitzonderingsgrond plaatsvindt. Dit geval zou zich bijvoorbeeld voor kunnen doen als er een werkbezoek met lunch is en er bij een van de deelnemers sprake is van een allergie. Het verwerken van politieke opvattingen is eveneens een bijzonder persoonsgegeven, maar dit is eveneens te rechtvaardigen, aangezien NDZ een politieke partij is, met verschillende opvattingen.

Cookies

NDZ verzamelt cookies, maar er wordt geen gebruik gemaakt van tracking cookies. Voor het plaatsen van cookies zal altijd uw toestemming worden gevraagd.

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of uw naam, e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of u browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u de browser sluit. Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Gegevens die gedeeld worden met derden

NDZ zal geen gegevens delen met derden, tenzij dit door middel van een verwerkersovereenkomst goed geregeld is en de rechten van betrokkenen voldoende gewaarborgd zijn. Het kan echter zijn dat NDZ op basis van de wet (bijvoorbeeld de Kieswet) verplicht is om gegevens openbaar te maken, gezien zijn of haar politieke functie. Indien er persoonsgegevens met derden zullen worden gedeeld, dan zal dit niet gebeuren zonder uw toestemming.

Google Analytics

NDZ maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website en het bezoek bij te houden. Om de privacy van de bezoekers in acht te nemen heeft NDZ met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Bovendien zijn de instellingen van Google Analytics zo ingesteld dat het laatste octet van het IP-adres van de bezoeker gemaskeerd. Bovendien is het onderdeel ‘gegevens delen’ uitgezet. Naast Google Analytics zal geen gebruik gemaakt worden van andere Google diensten in combinatie met cookies van Google Analytics.

Bewaartermijn van de gegevens

In geen geval zal NDZ langer gegevens bewaren dan strikt noodzakelijk. Indien NDZ van oordeel is dat in redelijkheid het bewaren van gegevens geen doel meer dient en/of er geen rechtsgrond meer is om persoonsgegevens te verwerken, zal NDZ deze verwijderen. Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer dan twee jaar na het einde van het lidmaatschap bewaard blijven, tenzij er sprake is van een zwaarwegend belang van NDZ.

Uw rechten omtrent uw gegevens

Conform de AVG (artikel 15 tot en met 22) heeft u de volgende rechten om controle over uw persoonsgegevens uit te oefenen (behoudens uitzonderingen):

✓ U heeft het recht op informatie over hoe NDZ omgaat met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring beoogt daar vorm aan te geven.

✓ U heeft het recht op inzage van de persoonsgegevens die NDZ van u heeft. Tevens heeft

u recht op rectificatie indien uw gegevens niet meer actueel zijn of niet kloppen;

✓ U heeft het zogenaamde ‘recht van vergetelheid’, wat wil zeggen dat u het recht heeft om

vergeten te worden. Niet meer ter zake doende gegevens zullen verwijderd worden, tenzij er

een uitzondering hierop gemaakt wordt, omdat gegevens bijvoorbeeld nodig zijn om een

rechtsvordering in te stellen, of er een wettelijke verplichting is om de gegevens toch te

bewaren;

✓ Het recht op beperking van de verwerking van gegevens;

✓ Het recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking;

✓ Het recht op data-portabiliteit. Dit houdt kort gezegd in dat u de gegevens die NDZ

verwerkt, kan opvragen in een werkbaar bestand, dat terug geleverd wordt aan u en hergebruikt

kan worden voor een andere organisatie. U kunt dus uw gegevens meenemen naar een andere

organisatie. ✓ Het recht om niet onderworpen te worden aan profilering en/of automatische besluitvorming. Overigens is dit bij NDZ niet van toepassing, omdat alle besluiten via menselijke tussenkomst genomen worden.

Beveiliging van persoonsgegevens

De beveiliging van persoonsgegevens is bij NDZ organisatorisch goed geregeld, maar aan het gebruik van internet zijn inherent risico’s verbonden. Ondanks dat NDZ de passende maatregelen getroffen heeft, blijven deze risico’s aanwezig. Indien er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, dan zal er een inschatting gemaakt worden of de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) binnen 72 uur na ontdekking op de hoogte gesteld moet worden. Bij NDZ is een datalekprotocol aanwezig om in een vroeg stadium in te kunnen grijpen. Indien er verwerkers worden ingeschakeld, zal met deze partij dezelfde afspraken gemaakt worden. Ook zullen de betrokkenen in het geval van een datalek geïnformeerd worden over de aard en omvang. Tevens worden datalekken geregistreerd. Ook zal NDZ erop toezien dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot persoonsgegevens en de kring beperken.

Heeft u klachten over hoe NDZ omgaat met uw persoonsgegevens?

Uiteraard betreuren wij het als u klachten heeft over de manier waarop NDZ met uw persoonsgegevens omgaat. Onze insteek is om er eerst gezamenlijk uit te komen. Bij klachten kunt u contact opnemen met het Bestuur van NDZ, door een mail te sturen naar info@nieuwdemocratischzeist.nl. Gelet op het bepaalde in de AVG, zal NDZ u binnen een maand berichten over de status van uw klacht. Indien de klacht complex is, kan NDZ deze termijn met twee maanden verlengen.

Indien dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder die toeziet op het naleven van de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Versie 1 februari 2021

Met dank aan   J.J.P. Koster Juridisch Advies www.jjpkoster.nl